สถานที่ติดต่อ 167/98 หมู่9 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.กาญจนาภิเษก แขวง/เขต บางแค กรุงเทพฯ 10160   โทร.0-2455-9280-2  แฟกซ์ 0-2455-9283


กฏหมาย และ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์

เรื่องของกฏหมายและสัญญาเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน ถ้าหากผู้ประกอบการหรือแฟรนไชส์ซี่เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องดี เพราะสามารถวิเคราะห์รายละเอียดในสัญญาได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าหากไม่มีความรู้เลยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพยายามศึกษาจนแตกฉาน หรือเข้าใจทุกๆ อย่างด้วยตนเอง เพราะจะเกิดความล่าช้ามาก และอาจจะยากกว่าการเข้ามาทำแฟรนไชส์ด้วยซ้ำไป การหาที่ปรึกษาทางกฏหมาย ผู้รู้ หรือทนายความ น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าอย่างอื่นในยุคจรวดนี้ โดยเฉพาะสัญญาแฟรนไชส์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และในเมืองไทยก็ยังไม่มีกฏหมายเรื่องของแฟรนไชส์มารองรับ

แฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีขอบเขตการทำงานค่อนข้างกว้างครอบคลุมในหลายๆ เรื่อง จึงมีการนำกฏหมายหลายๆ อย่างมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์นั้น ได้แก่ ประมวลกฏหมายเพ่งและพาณิชย์ กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมายภาษีอากร กฏหมายเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าว ร่างกฏหมายความลับทางการค้าร่างกฏหมายข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม ฏกหมายการค้าระหว่างประเทศ

แค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วว่า เป็นเรื่องยากที่ผู้ซื้อสิทธิ์จะทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง แต่จุดที่น่าจะรู้และทำความเข้าใจก็คือ มีรายละเอียดอะไรบ้างในสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในสัญญามักจะระบุหรือพูดถึงสิ่งเหล่านี้

1. ความหมาย
1.1 คำนิยาม หรือ คำจำกัดความ (Definitions) ของคำเหล่านี้
- รายงานประจำปี
- ข้อเรียกร้องสิทธิทางธุรกิจ
- ข้อมูลทางธุรกิจ
- ทรัพย์สินในทางธุรกิจ
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- ผลิตภัณฑ์
- เครื่องหมายที่ได้รับอนุญาต
- เขตแดนหรืออาณาเขต
1.2 เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อน (Condition Precedent)

2. การอนุญาตแฟรนไชส์หรือการแต่งตั้งผู้รับอนุญาตแฟรนไชส์ (Grant of Franchise)

3. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อการค้า (Grant of tradmark license)

4. การแต่งตั้ง และการยอมรับการแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่าย (Appointment and Acceptance of Distributorship)

5. การอนุญาตให้แต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity)

6. การอนุญาตช่วงและการโอนสัญญา (Sub-Franchise and Assisgnability of Transferability)

7. สิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้า (Retention of Ownership)

8. รายได้/ค่าสิทธิ (Renumeration/Royalties)

9. สกุลเงินตราในสัญญา (Currency exchange/ Medium of exchange)

10. สมุดบัญชี (Records)

11. สิทธิในการตรวจสอบตรวจเช็ค (Right of Audit and Inspection)

12. การแข่งขัน (Competition)

13. ข้อมูลไม่เปิดเผย/ความลับ (Confidential Information/ Trde secret)

14. ระยะเวลา (Duration)

15. การยกเลิกสัญญา (Termination)

16. ผลของการยกเลิกสัญญา (Consequences of Trmination)

17. การระงับข้อพิพาท กฏหมาย อนุญาโตตุลาการ (Jurisdiction/Applicable Law/Arbitration)

18. เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

19. ค่าความเสียหาย (Liquidated Demages)

20. ภาษาของสัญญา และคำแปล (Governing Language/ Translation)

21. ข้อสัญญาทั้งหมด และผลบังคับ (Integration/Enforcement and Entirety)

22. การติดต่อ (Notices)

23. หัวข้อ และวรรค (Titles and Paragraphs/Headings)

24. การอนุมัติของภาครัฐ (Necessary Government Approval)

25. การอนุมัติ และการอนุญาต (Approval and Consent)

ซึ่งสาระสำคัญๆ เหล่านี้ ควรหาทนายมาช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้มากกว่า ซึ่งการเลือกทนายและที่ปรึกษาเป็นประเด็นสี่คุณต้องให้ความสำคัญอ้างอิงจาก    :   http://www.sunstore2002.com